دوربين عكاسى براى ما حكم ماهواره داشت كه از منظر او در جهان ديده ميشويم

عکس قدیمی رضا صادقی با بچه محل ها وقتی که کوچک بود

رضا صادقی در توضیح عکس منتشر شده در صفحه اینستاگرامش نوشت:

"اين منم ، ساده و پر لبخند كودكى ، با دوستانى شبيه خاك و نخل و صداقت. شاد از شادى هم ، دوربين عكاسى براى ما حكم ماهواره داشت كه از منظر او در جهان ديده ميشويم . نه لبى غنچه بود و نه نقش نگارى بر جانمان . همين قدر ساده كه ميبينيد ... يك قلب ثروتمند زير تك پيراهن فقيرانه بود . بچه بوديم با روياهاى بزرگ"

"گيتار منصفى اركستر بزرگ شاديهايمان بود و «قلم جفتى» خالو قنبر دلنشين ترين سولوى صحنه وجودمان و ساز «عليكو بريم» كه رقص روياهامان . بله من يك بندر عباسى با اصالت مينابى . از محله شير اول و تمام باورم امروز بخششى است كه از دريا اموخته ام .. من جنوبيم و هنوز هم رقص و شادى و موسيقى زبان من و خدايست كه گرم بود و عاشق ... بله اين منم ، هـمين هـيچ"

منبع: خبرگزاری ایلنا