دنيا دار آزمایشهاست با هر امتحانی چهره‌ای از ما آشکار میشود، چهره‌ای که گاهی خودمان را شگفت‌زده ميکند.

یادداشت محمدعلیزاده برای روز عاشورا

گویند "حربن يزيد رياحی" اولين کسی بود که آب را به روی امام بست و اولين کسی شد که خونش را برای او داد... "عمر سعد" هم اولين کسی بود که به امام نامه نوشت و دعوتش کرد برای آنکه رهبرشان شود و اولين کسی شد که تير را به سمت او پرتاب کرد! کی میدونه آخر کارش به کجا ميرسد؟ دنيا دار آزمایشهاست.با هر امتحانی چهره‌ای از ما آشکار میشود،چهره‌ای که گاهی خودمان را شگفت‌زده ميکند.چطور میشود در اين دنيا بر کسی خرده گرفت و خود را نديد؟ ميگويند خداوند داستان ابليس را تعريف کرد تا بدانی که نمیشود به عبادتت،به تقربت، به جايگاهت اطمينان کنی.خدا هيچ تعهدی برای آنکه تو همان که هستی بمانی، نداده است شايد به همين دليل است که سفارش شده،وقتی حال خوبی داری و ميخواهی دعا کنی، يادت نرود عافيت و عاقبت به خيری‌ات را بطلبی "حاج محمد اسماعیل دولابی"