پادکست را بیشتر بشناسیم و پادکست خوب بسازیم

پادکست را بیشتر بشناسیم و پادکست خوب بسازیم

پادکست را بیشتر بشناسیم

اسم پادکست اولین بار توسط بن همرزلی در مقاله‌ی ادامه