غیر عادی

گروه 10:10

سبک گروه 10:10 تلفیقی

بیوگرافی گروه 10:10

...كسى نمى داند از كجا آمده... امّا همه مى دانيم كجا هستيم، مى دانيم چه مى خواهيم و چرا كنار هم ايستاده ايم. ديگر صلح، دوستى، اعتدال و اتحاد، يك آرمان نيست، بلكه يك ضرورت است. نياز داريم بيدار باشيم، درك كنيم، حس كنيم، دوست داشته باشيم و دوست داشته شويم و ساعت هايمان را روى ١٠:١٠ تنظيم كنيم.