گروه مهر (امیر اثنی عشری)

سبک گروه مهر (امیر اثنی عشری)

بیوگرافی گروه مهر (امیر اثنی عشری)

"امير اثني عشري" خواننده گروه "بازسازي شيدا" است. او از سال 1378 آواز و تقريباً همزمان با آن نوازندگي سه تار را آغاز كرده است. ابتدا به مدت يك سال با "همايون شاهرخي" آواز را كار كرده و حدود 5 سال هم با "صديق تعريف" كل گوشه ها و دستگاه به جز راست پنجگاه و نوا را كار مي كند، بعد از اين دوره، نزد "صالح عظيمي" به ادامه كار روي دستگاه ها مي پردازد.امير اثني عشري در اين مدت 5 ساله همزمان ساز سه تار را نزد "مهران مهرنيا" آموزش ديده و رديف ميرزاعبدالله را مي نوازد و نهايتاً در كلاس هاي محمدرضا لطفي شركت مي كند. او همچنان در اين كلاس ها سه تار و آواز را ادامه مي دهد. از تجربه هاي اجرايي او مي توان به همكاري با گروه "نهفت" اشاره كرد كه از سال 1380 آغاز شده و حاصلش دوازده كنسرتي است كه در تالارهاي مختلف به اجرا رسيد و نتيجه آن هم توسط حوزه هنري در آلبومي تحت عنوان "ايران هنگام كار است" منتشر شده است.او پس از مدتي كه در كلاس هاي محمدرضا لطفي شركت مي كند و در مدت تعطيلي مكتب خانه و كلاس ها در تابستان گذشته، به كار با "مازيار شاهي" مشغول مي شود