محال

گروه سوئیچ

سبک گروه سوئیچ راک

بیوگرافی گروه سوئیچ

گروه سوئیچ اواخر سال ۸۷ شکل گرفت و شروع به فعالیت کرد .این گروه تا امروز در کارهای خود فضاهای متفاوتی را تجربه کرده و آن را در غالب تک آهنگ هایی مجزا با مخاطبان خود به اشتراک گذاشته است .